lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบครูท้องถิ่น

เจ้าของร้าน

 

1.สำนักนายกรัฐมนตรี  เทียบได้กับส่วนราชการใด

ก.กระทรวง

ข.ทบวง

ค.กรม

ง.ไม่มีข้อใดถูก

ตอบก.  กระทรวง

2.ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก.เขตเทศบาล

ข.อำเภอ

ค.เขตเมืองพัทยา

ง.ชุมชน

ตอบข.  อำเภอ

3.องค์ประกอบคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด

ก.โดยตำแหน่ง

ข.โดยการแต่งตั้ง

ค.โดยการเลือกตั้ง

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบง.  ถูกทุกข้อ

4.ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร

ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข.รัฐมนตรีว่าการกะรทรวงการคลัง

ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ตอบค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งองค์ประกอบคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ค.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ง.นายกรัฐมนตรี

ตอบก.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

6.รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร

ก.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์  

ข.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 

ค.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 

ง.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

จ.ตอบค.  นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล   5  สิงหาคม 2554

7.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ก.รัฐสภาครู

ข.สภาครู

ค.รัฐสภา

ง.คุรุสภา

ตอบง.  คุรุสภา

8.ฐานะของคุรุสภาคือ

ก.นิติบุคคลภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ข.นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ค.นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงยุติธรรม

ง.นิติบุคคลสังกัดข้าราชการพลเรือนฝ่ายรัฐสภา

ตอบข.  นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

 

9.บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

ก.ลูกจ้างชั่วคราว

ข.ผู้สนับสนุนการศึกษา

ค.นักวิชาการ

ง.นักการภารโรง

ตอบข.  ผู้สนับสนุนการศึกษา

10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ก.คขบ.

ข.กขบ.

ค.คกข.

ง.กคศ.

ตอบง.  กคศ.

11.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด

ก.ความรับผิดชอบ

ข.คุณภาพปริมาณ

ค.ความยากง่ายของงาน

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบง.  ถูกทุกข้อ

12.ส่วนราชการๆ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด

ก.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ข.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ค.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการครู

ง.คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

ตอบข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

13.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ก.การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ข.การบริหารราชการจังหวัด

ค.การบริหารราชการระดับประเทศ

ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบก.  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

14.การเสนอนบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.รองนายกรัฐมนตรี

ค.คณะรัฐมนตรี

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบค.  คณะรัฐมนตรี

15.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถือว่าเป็น

ก.ข้าราชการสายอำนวยการ

ข.ข้าราชการประจำ

ค.ข้าราชการพลเรือน

ง.ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตอบง.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ

16.ใครเป็นประธานอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวง

ก.ข้าราชการเจ้าสังกัด

ข.รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

ค.พลเรือนเจ้าสังกัด

ง.ประธานเจ้าสังกัด

ตอบข.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

 

17.ข้อใดผิดเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ก.ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง

ข.ตำแหน่งทางวิชาการ มาก-น้อย

ค.ตำแหน่งนักวิชาการ ต้น-สูง

ง.ตำแหน่งนักวิชาการ มาก-น้อย

ตอบก.  ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง

18.การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน

ก.30  วัน

ข.60  วัน

ค.90  วัน

ง.120  วัน

ตอบก.  30  วัน

19.การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน

ก.30  วัน

ข.60  วัน

ค.หลังจากวันที่รับคำสั่งหนึ่งสัปดาห์

ง.นับวันที่รับทราบคำสั่ง

ตอบง.  นับวันที่รับทราบคำสั่ง

20.พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดจากพระราชบัญญัติใด

ก.พระราชบัญญัติข้าราชการครู  พ.ศ. 2542

ข.พระราชบัญญัติข้าราชการครู  พ.ศ. 2543

ค.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542

ง.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2543

ตอบค.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537    ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา

     เมื่อใด และมีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. 2  กุมภาพันธ์  2537 มีผลบังคับใช้ 2 พฤษภาคม 2537

ข. 2  มีนาคม  2537 มีผลบังคับใช้ 2  มีนาคม  2537

ค. 2  พฤศจิกายน  2537 มีผลบังคับใช้ 2 พฤศจิกายน 2537

ง. 2  ธันวาคม  2537 มีผลบังคับใช้ 2  มีนาคม 2538

ตอบ   ง. 2  ธันวาคม  2537 มีผลบังคับใช้ 2  มีนาคม 2538

2.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2546  ประกาศในราชกิจจา

      นุเบกษาเมื่อใด และมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่

ก. 2  กุมภาพันธ์  2546 มีผลบังคับใช้ 2 พฤษภาคม 2546

ข. 22  กุมภาพันธ์  2546 มีผลบังคับใช้ 22  กุมภาพันธ์  2546

ค. 2  ธันวาคม  2546 มีผลบังคับใช้  3 ธันวาคม 2546

ง. 22  ธันวาคม  2546  มีผลบังคับใช้ 23 ธันวาคม 2546

ตอบ  ง. 22  ธันวาคม  2546  มีผลบังคับใช้ 23 ธันวาคม 2546

3.  บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหา รส่วนตำบล  พ.ศ.2537

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดง. นายกรัฐมนตรี

ตอบ  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสภาตำบล

ก. มีฐานะเป็นนิติบุคคล  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ข. สมาชิกสภาตำบลทุกคนมาจากการเลือกตั้ง

ค. มีฐานะเป็นนิติบุคคล

ง. สมาชิกสภาตำบลมีหมู่บ้านละ  2  คน

ตอบ  ค. มีฐานะเป็นนิติบุคคล

5. บุคคลใดต่อไปนี้มิได้เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง

ก. กำนัน ข. ผู้ใหญ่บ้าน 

ค. แพทย์ประจำตำบล ง. สารวัตรกำนัน

ตอบ  ง. สารวัตรกำนัน

6. ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล

ก. กำนันข. นายอำเภอ

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดง. คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.)

ตอบ  ข. นายอำเภอ

7.  สมาชิกสภาตำบล  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 2  ปี  นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งข. 2  ปี  นับแต่วันที่เลือกตั้ง

ค. 4  ปี  นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งง. 5  ปี  นับแต่วันที่เลือกตั้ง

ตอบ  ค. 4  ปี  นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบล

ก. กำนันข. ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก

ค. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับคัดเลือกง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ  ก. กำนัน

9. บุคคลใดเป็นเลขานุการสภาตำบล

ก. กำนัน

ข. ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก

ค. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับคัดเลือก

ง. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตำบลนั้นหรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

              กฎหมายกำหนด

ตอบ  ง. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตำบลนั้นหรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม

           ตามกฎหมายกำหนด

10. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตำบล

ก. ประธานสภาตำบลข. สภาตำบล

ค. นายอำเภอตามมติของสภาตำบลง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ  ค. นายอำเภอตามมติของสภาตำบล

 

 

11. การประชุมสภาตำบล  ข้อใดถูกต้อง

ก. ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละ  1  ครั้ง

ข. ให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

ค. ให้มีการประชุมตามกำหนดสมัยประชุมที่สภาตำบลกำหนด

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ  ก. ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละ  1  ครั้ง

12. การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล  ต้องตราเป็นกฎหมายใด

ก. พระราชกฤษฎีกาข. พระราชบัญญัติ

ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ตอบ  ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย

13.  ในการจัดตั้ง อบต. ข้อใดถูกต้อง

ก. สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติด ต่อกันสามปี  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปี

                ละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท  โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย

ข.  สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติด ต่อกันสามปี  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า

                ปีละหนึ่งแสนบาท  โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย

ค.  สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติด ต่อกันสามปี  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า

                ปีละสองแสนห้าหมื่นบาท  โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย

ง.  สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติด ต่อกันสามปี  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า

                ปีละสองแสนบาท  โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย

ตอบ  ก. สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติด ต่อกันสามปี  เฉลี่ยไม่ต่ำ

          กว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท  โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย

14.  องค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

ก. คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภา อบต.ข. สภา อบต.  และนายก อบต.

ค. สภา อบต.  และผู้บริหารง.  คณะผู้บริหารและผู้บริหาร

ตอบ  ข. สภา อบต.  และนายก อบต.

 

15.  ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก.  ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบสภาตำบลทั้งหมดและ อบต. ใดที่มีจำนวนประชากร

               ไม่ถึงสองพันคน  โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับ อบต. หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขต

                ติดต่อกันภายในเข ตอำเภอเดียวกันภายในเก้าสิบวันนับแต่ที่มีเหตุดังกล่าว 

ข. อบต. มีจำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึง  1,500  คน  ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบรวมได้ทันทีค. อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ง. อาจจัดตั้ง อบต. ขึ้นเป็นเทศบาลได้

ตอบ  ข. อบต. มีจำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึง  1,500  คน  ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบรวม

          ได้ทันที

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

บริการรื้อถอนถมที่ดินภาคอีสาน [1]
บริการรื้อถอนถมที่ดินภาคกลาง [0]
บริการรื้อถอนถมที่ดินกรุงเทพปริมณฑล [0]
รับรื้อถอนภาคกลลาง [0]
รับรื้อถอนกรุงเทพและปริมณฑล [0]
ระบบป้องกันดินพัง กรุงเทพเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม42,532 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด33,371 ครั้ง
เปิดร้าน26 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 ส.ค. 2561

0914748840
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านถมที่ รื้อถอน เช่าเครื่องจักร
ถมที่ รื้อถอน เช่าเครื่องจักร
รับปรับพื้นที่ รับเหมาถมดินสุพรรณบุรี ... รับซื้อวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด รับซื้อไม้เก่าสุพรรณบุรี ... มีเครื่องจักรหนัก รถแบคโฮหัวเจาะและหัวขุด ให้เช่า
เบอร์โทร : 0914748840
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก